// Pazar Araştırması & Fizibilite

UB Investment özel nitelikli gayrimenkuller için geniş kapsamlı benzersiz bir Pazar Araştırma raporu sağlar. Bu sayede teknik, finansal ve hukuki fizibilite çalışmalarında hata payı minimuma indirgenerek riskler azaltılır ve en yüksek getiri öngörülür. Pazar araştırma raporlarında başlıca araştırma konuları tapu takyidatları, çevresel ilişkiler, taşınmazın fiziki özellikleri, kapsamlı imar durumu, ileri düzey piyasa araştırması, güncel piyasa değeri tespiti şeklindedir.

Tapu Bilgileri

Tapunun niteliği, hisse durumu, cins değişikliği, ada-parsel no değişiklikleri tespit edilir. Tapu kütüğünde yer alan şerhler, rehinler, beyanlar, irtifak hakları gibi takyidatlar tespit edilerek taşınmazın güncel ve yasal değerine etki eden faktörler tespit edilir.

Çevresel İlişkiler

Taşınmazın il ve ilçe içindeki konumu; ana ulaşım yolları bağlantılarına göre konumu, raylı sistem duraklarına göre konumu, meskun ve gelişme alanlarına göre konumu tespit edilir. Yakın çevre gelişimine bakılarak altyapı ve üstyapı imkanlarından istifadesi, toplu taşıma olanakları, kalkınma / büyük yatırım projeleri, markalı konut/ofis/avm projeleri tespit edilir. Yakın çevrede taşınmazın gelişimine etki edecek koruma alanları, kuru dereler, mania planı, heyelan tehlikesi, riskli alan, baraj koruma kuşağı, sit alanları vb. doğal ve yapay eşikler  tespit edilir. Bunlarla birlikte bölgeye ilişkin olarak  insanlarda huzur uyandıran veya tedirginlik veren kötü koku, toz bulutları, çöp kokusu, sivrisinekler, sis, rüzgar, göçmenler, gecekondu alanları, yoğun trafik, gürültü vb duyu analizleri yapılarak tehditler ve fırsatlar belirlenir.

Taşınmazın Fiziki Özellikleri

TKGM’den alınmış krokisi ile kadastro paftası ve halihazır durumu karşılaştırılır. Eğim durumu, taşınmazın arsası üzerinde yer alan varlıklar, yola cephe ve  derinlik durumu, yola/caddeye erişim imkanı,  yaklaşık çekme mesafeleri sonrası kütle analizi, jeolojik yapısı ve zemin riskleri, manzara durumu, bölgenin iklimi, güneşlenme durumu, üzerindeki bitki örtüsü gibi fiziki koşullar araştırılır.

Kapsamlı İmar Durumu Araştırması

İmar durumu araştırmasına 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarından başlanarak en alt ölçek planlara kadar incelenir. 10-20 yıllık gelişme öngörüleri ve genel arazi kullanım kararları tespit edilir. Yeni gelişim bölgeleri ve öneri yol güzegahları tespit edilir. Üst ve alt ölçek planlar arasında fonsiyon farklılıkları ve müktesep hak kayıpları gibi olumsuz durumlar varsa hemen tespit edilerek plan değişikliği başvuruları yapılır. Plan notları ve plan açıklama raporunda ilgili kısımlar tespit edilir. İmarlı arsalarda kütle etütleri yapılarak arsa üzerinde çekme mesafelerinden sonra kaç m2 taban oturumlu ve kaç katlı yapılar yapılabileceği, toplam inşaat alanı, emsal harici alan büyüklükleri, kat yükseklikleri tespit edilerek 3 boyutlu ortamda hazırlanarak görselleştirilir. Teknik çalışmaları ya da dava süreci devam eden imar planı ya da parselasyon planı çalışmalarına ilişkin süreç takibi yapılarak gayrimenkulün süreçten en az şekilde etkilenmesi sağlanır.

İleri Düzey Piyasa Araştırması

Taşınmazın değerine etki edebilecek olumlu ve olumsuz faktörler, bölgedeki trendler, arz ve talep dengesi, bölge hakkında konuşulan sprekülasyonlar , yakın çevredeki TKGM satış istatistikleri, yakın çevrede satışa konu olmuş kamu taşınmazları, yakın çevrede bankadan satılık taşınmazlar, bölgedeki boş arazi/arsa analizi ve doluluk oranı, karşılaştırmalı emsal analizi, mevcut stok projeler ile yeni geliştirilen proje analizleri ile yakın çevredeki mevcut rekabetin miktarı ve kalitesinin tespiti, taşınmazın son 2 yıllık değer performans analizinin araştırılması ve SWOT analizi yapılarak piyasadaki tüm veriler toplanır.

Güncel Piyasa Değeri Tespiti

Taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde konumuna, kullanım alanı büyüklüğüne, çevrede yapılan piyasa araştırmalarına, içinde bulunan ekonomik koşullara göre değerlendirmeler yapılarak taşınmazın güncel piyasa değeri tesğit edilir. Bununla birlikte tarafımızca taşınmazın Maksimum Değeri (6-12 ay pazarlama süresi) ile Hızlı Satış ve Tasfiye Değeri (0-3 Ay Pazarlama Süresi) de öneri olarak gayrimenkul değerleme raporunda yer alır.